POLITYKA RÓWNOŚCI

 1. AA Euro Recruitment Group uznaje, że dyskryminacja i wiktymizacja są niedopuszczalne i że w interesie AA Euro Recruitment Group i jej pracowników jest wykorzystywanie umiejętności całej siły roboczej. Celem AA Euro Recruitment Group jest zapewnienie, aby żaden pracownik ani osoba ubiegająca się o pracę nie otrzymała mniej korzystnych udogodnień oraz aby nie była w inny sposób traktowana (bezpośrednio lub pośrednio) podczas rekrutacji lub przy zatrudnieniu ze względu na wiek, niepełnosprawność, płeć / zmianę płci, związek małżeński / związek partnerski, ciążę / macierzyństwo, rasę, religię lub przekonania, płeć lub orientację seksualną (cechy chronione).
 1. Naszym celem jest, aby nasi pracownicy  reprezentowali wszystkie grupy społeczne, a każdy pracownik czuł się szanowany i aby mógł dawać z siebie to co najlepsze.
 1. Sprzeciwiamy się wszelkim formom bezprawnej i niesprawiedliwej dyskryminacji lub wiktymizacji. Celem tej polityki jest zapewnienie wszystkim u nas zatrudnionym równego i sprawiedliwego traktowania.
 2. Wszyscy pracownicy, zatrudnieni: w niepełnym wymiarze godzin, na pełen etat lub tymczasowo, będą traktowani sprawiedliwie i z szacunkiem. Wybór pracowników w celu zatrudnienia, przyznania awansu, szkolenia lub jakiejkolwiek innej korzyści będzie oparty na umiejętnościach i zdolnościach. Wszyscy pracownicy będą wspierani i zachęcani do rozwijania pełnego potencjału, a talenty i zasoby siły roboczej zostaną w pełni wykorzystane, aby zmaksymalizować wydajność organizacji. 
 3. Nasi pracownicy nie dyskryminują bezpośrednio ani pośrednio, ani nie nękają klientów  ze względu na wiek, niepełnosprawność, zmianę płci, ciążę i macierzyństwo, rasę, religię lub przekonania, płeć i orientację seksualną podczas dostarczania usług grupy AA Euro Recruitment.
 4. Niniejsza polityka i jej postanowienia powinny być zgodne z wymogami ustawowymi. Ponadto w pełni uwzględnione zostaną wszelkie wytyczne lub regulacje wydane przez Komisję ds. Równości i Praw Człowieka i lokalne akty prawne.

ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ DO TEGO ŻE:

 • Stworzymy  środowisko pracy, w którym indywidualne różnice będą szanowane, a  zaangażowanie naszych pracowników zostanie docenione.
 • Zapewnimy środowisko pracy, które promuje traktowanie wszystkich pracowników z szacunkiem i poszanowaniem ich godności. Żadna forma zastraszania lub nękania nie będzie tolerowana.
 • Możliwości odbycia szkoleń i rozwijania umiejętności są dostępne dla wszystkich pracowników.
 • Będziemy propagować ideę równości szans w miejscu pracy, ponieważ wierzymy, że jest to wartościowy sposób zarządzania.
 • Dokonamy przeglądu wszystkich naszych praktyk i procedur zatrudnienia, aby zapewnić wszystkim uczciwe traktowanie.
 • Naruszenia naszej polityki równości będą uważane za niewłaściwe i mogą prowadzić do postępowania dyscyplinarnego.Polityka ta jest w pełni wspierana przez kierownictwo wyższego szczebla i została uzgodniona ze związkami zawodowymi i / lub przedstawicielami pracowników.
 • Polityka będzie sprawdzana i weryfikowana raz w roku.

OBOWIĄZKI ZARZĄDU

 

Odpowiedzialność za zapewnienie skutecznego wdrożenia i funkcjonowania przepisów spoczywa na dyrektorze zarządzającym. Dyrektorzy / Kierownicy zapewnią, że oni oraz ich pracownicy będą działać zgodnie z tą polityką i jej ustaleniami, oraz że zostaną podjęte wszelkie rozsądne i praktyczne kroki w celu zapobiegania dyskryminacji. Każdy kierownik zobowiązuje się do:

 • Upewnienia się, że wszyscy pracownicy zapoznali się z polityką  i są świadomi jej ustaleń;
 • skargi dotyczące dyskryminacji będą rozpatrywane w sposób słuszny, sprawiedliwy oraz tak szybko, jak to możliwe;
 • właściwe przepisy zostaną zastosowane.

Dział Kadr / Centrala będą odpowiedzialni za monitorowanie funkcjonowania polityki w odniesieniu do pracowników i kandydatów, w tym za przeprowadzanie okresowych kontroli.

OBOWIĄZKI PERSONELU

Odpowiedzialność za zapewnienie tego, że nie dochodzi do bezprawnej dyskryminacji, spoczywa na wszystkich pracownikach, a postawy pracowników są kluczowe w skutecznym stosowaniu uczciwych praktyk dotyczących  zatrudnienia. W szczególności wszyscy pracownicy powinni:

 • przestrzegać zasad wynikających z polityki i ustaleń;
 • nie dyskryminować w swoich codziennych czynnościach ani nie nakłaniać innych do tego;
 • nie dyskryminować w swoich codziennych czynnościach ani nie nakłaniać innych do tego;
 • nie prześladować, nękać ani zastraszać  pracowników, którzy posiadają cechy prawnie chronione
 • upewnij się, że żadna osoba nie jest dyskryminowana lub nękana z powodu bycia w związku z inną osobą, która posiada cechę prawnie chronioną.
 • poinformować swojego przełożonego, jeśli dowiedzą się o jakiejkolwiek praktyce dyskryminacyjnej.

OSOBY TRZECIE

Nękanie przez osoby trzecie ma miejsce, gdy pracownik firmy jest nękany, a prześladowanie jest związane z jego cechą prawnie chronioną, a osobą trzecią są np. takie osoby jak klienci. Grupa AA Euro Recruitment nie będzie tolerować takich działań przeciwko jej pracownikom, a pracownik, którego to dotyczy, powinien natychmiast poinformować o tym swojego przełożonego. AA Euro Recruitment Group w pełni zbada i podejmie wszelkie uzasadnione kroki, aby upewnić się, że takie zachowania  nie powtórzą się.

POWIĄZANE POLITYKI I POSTANOWIENIA

Wszystkie polityki i postanowienia dotyczące zatrudnienia mają wpływ na równość szans. Zasady AA Euro Recruitment Group będą regularnie sprawdzane, a wszelkie elementy dyskryminujące zostaną usunięte.

PRAWA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

AA Euro Recruitment Group przywiązuje szczególną wagę do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z ustaleniami tej polityki kierownictwo jest  zobowiązane do:

 • dostosowywania miejsc pracy, aby pracownik który stał się niepełnosprawny mógł dalej świadczyć pracę na przykład,przeprowadzić  szkolenie, zapewnić odpowiedni sprzęt, skrócić czasu pracy. (Uwaga: kierownictwo powinno zasięgnąć porad na temat utrzymania zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami od zewnętrznych firm doradczych)
 • włączenia osób z  niepełnosprawnościami do programów szkoleniowych / rozwojowych;
 • zwrócenia szczególnej uwagi na  osoby z niepełnosprawnościami, które ubiegają się o pracę, mając na uwadze racjonalne dostosowania stanowiska pracy ze względu na ich szczególne predyspozycje i zdolności, aby umożliwić im wykonywanie pracy.

SZKOLENIE Z RÓWNOŚCI SZANS

Przeprowadzona zostanie seria regularnych spotkań informacyjnych dla pracowników dotyczących kwestii równości. Zostaną one powtórzone w razie potrzeby. Informacje o równości zostaną również uwzględnione w programach wprowadzających. Będą przeprowadzane szkolenia dla kierownictwa z  zakresu tej polityki i wynikających z niej ustaleń. Wszyscy kierownicy zaangażowani w proces rekrutacji i selekcji zostaną dodatkowo przeszkoleni.

SYSTEM KONTROLI

 • AA Euro Recruitment  Group oświadcza, że nie zamierza tolerować dyskryminacji i zakłada, że procedury pozwalające uniknąć dyskryminacji będą przestrzegane w całej organizacji. W związku z tym wprowadzony zostanie system kontroli w celu sprawdzenia skuteczności polityki i postanowień.
 • System kontroli będzie obejmował rutynowe gromadzenie i analizę danych pracowników według płci, stanu cywilnego, pochodzenia etnicznego, orientacji seksualnej, religii / przekonań, stopnia i stażu pracy na obecnym stanowisku. Dane dotyczące liczby pracowników,  deklarujących się jako osoby z niepełnosprawnościami, również zostaną zachowane.
 • Będą również przeprowadzane regularne oceny w celu sprawdzenia, w jakim stopniu mianowanie na stanowisko, przyznanie awansu i dostęp do szkoleń / możliwość rozwoju wpływają na zachowanie równości szans wszystkich grup.
 •  Będziemy zbierać informacje dotyczące pracowników, którzy byli zaangażowani w proces powstawania kluczowych przepisów: dyscyplinarnych,  dotyczących składania skarg oraz przeciwdziałaniu zastraszania i prześladowania.
 •  Tam, gdzie będzie to konieczne, przeprowadzone zostaną oceny wpływu polityki równości AA Euro Recruitment Group na wyniki systemu kontroli.
 •  Dane  zebrane do celów przeprowadzenia kontroli będą traktowane jako poufne i nie będą wykorzystywane do żadnych innych celów.
 •    Jeśli kontrola wykaże, że AA Euro Recruitment Group lub  obszary jej działalności nie są zgodne z polityką,bądź że personel nie postępuje prawidłowo, wówczas zostanie opracowany plan działania w celu rozwiązania tych problemów. Dotyczy to  sprawdzenia procedur dotyczących rekrutacji i selekcji , ustaleń polityki i praktyk grupy AA Euro Recruitment oraz rozważone zostanie podjęcie “działań pozytywnych”.

PROCEDURY DYSCYPLINARNE I ZAŻALEŃ

Pracownicy mają prawo do wniesienia skargi dotyczącej dyskryminacji lub prześladowań za pośrednictwem procedur AA Euro Recruitment Group dotyczących składania skarg lub zgłaszania prześladowań.

Dyskryminacja i prześladowania będą traktowane jako przestępstwa dyscyplinarne i będą rozpatrywane w ramach procedury dyscyplinarnej AA Euro Recruitment Group.