AA Euro Recruitment Group przestrzega przepisów Ustawy o bezpieczeństwie i zdrowiu  (SHWW) z 2005 r., Ogólnych regulacji wprowadzających Warunki Bezpieczeństwa i Higieny Pracy z 2007 r i Warunków Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Budownictwie z 2013 r.  oraz wszystkich wcześniejszych, obecnych i przyszłych przepisów, aktów, rozporządzeń, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy.  Pracodawca upewni się, że przepisy dotyczące BHP są przestrzegane i zapewni:

  • Bezpieczne instalacje, narzędzia, sprzęt i maszyny.
  • Bezpieczeństwo w miejscu pracy, w tym drogi ewakuacyjne.
  • Bezpieczne procedury pracy.
  • Przeprowadzenie odpowiednich szkoleń, instrukcji i nadzoru dotyczących przepisów BHP.
  • Dostarczenie odpowiednich środków ochrony : odzieży i sprzętów w przypadku gdy nie będzie możliwe wyeliminowanie zagrożeń
  • Sporządzenia planów ewakuacyjnych i wyznaczenie personelu odpowiedzialnego za ewakuację pracowników.
  • Zapobieganie szkodliwemu działaniu przedmiotów i substancji.
  • Regularnych przeglądów zaplecza socjalnego.
  • Zapewnienie właściwych programów szkoleniowych osobom odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów BHP.

Kierownictwo uważa, że zasady bezpieczeństwa i higieny pracy są równie ważne jak  wszystkie pozostałe funkcje biznesowe i dlatego przywiązuje taką samą wagę do osiągnięcia celów w zakresie BHP.

Zadaniem polityki AA Euro Recruitment Group jest ochrona, o ile będzie to możliwe, pracowników i osób niebędących pracownikami, na które mogą mieć wpływ nasze działania. AA Euro Recruitment Group podejmie działania w celu zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie rozpoznawania zagrożeń związanych z pracą; podejmowania niezbędnych środków bezpieczeństwa; zgłaszania usterek poprzez system bezpieczeństwa. Nikt nie będzie pracował ani nie będzie zmuszony do pracy przy jakiejkolwiek maszynie, środku chemicznym, przedmiocie lub substancji stanowiących zagrożenie, chyba że był lub jest w pełni poinstruowany o niebezpieczeństwie i środkach ostrożności, jakie należy podjąć. Wszyscy pracownicy mają obowiązek współpracować z przełożonymi i kierownictwem, aby osiągnąć zgodne z przepisami BHP miejsce pracy oraz dbać o siebie i innych.

Pracodawca będzie  konsultował się ze wszystkimi pracownikami w kwestiach związanych z  bezpieczeństwem i higieną pracy oraz uświadamiał pracowników o przepisach BHP i zachęcał ich do przestrzegania  wynikających z nich obowiązków i będzie oczekiwał, że pracownicy powiadomią firmę o wszelkich zagrożeniach w miejscu pracy  o których wiedzą .

Podział obowiązków w kwestiach bezpieczeństwa i środki kontroli są określone w dokumentacji BHP AA Euro Recruitment Group. Należy poważnie rozważyć wyznaczenie osób odpowiedzialnych za wdrożenie przepisów BHP.

Kierownik odpowiada za wdrożenie przepisów BHP, uwagi i zmiany w dokumentacji oraz konsultacje z kierownictwem wyższego szczebla, personelem i przedstawicielami ds. BHP. Wszyscy menedżerowie i przełożeni są odpowiedzialni wobec swoich przełożonych za bezpieczeństwo i higienę w miejscu pracy pracowników znajdujących się pod ich nadzorem. Plany ewakuacyjne zostaną zamieszczone.Należy zapewnić środki finansowe, personel oraz wygospodarować czas na przeprowadzenie szkoleń i instruktażu, zakup odzieży ochronnej, sprawowanie nadzoru, zapewnienie sprawnych instalacji narzędzi i wyposażenia w celu zapobieganiu wypadkom. Wsparcie zewnętrznego specjalisty ds. BHP będzie zapewniane wtedy gdy nikt z personelu nie będzie posiadał odpowiednich umiejętności w tym zakresie.

 

AA Euro Recruitment Group zagwarantuje, że zasady bezpieczeństwa i higieny pracy są w pełni zintegrowane z procesami zarządzania i podejmowania decyzji w organizacji.

 

AA Euro Recruitment Group stworzy system, który zapewni, że zostanie przeprowadzone dochodzenie dotyczące wystąpienia wypadków i sytuacji niebezpiecznych i zostaną podjęte odpowiednie działania w celu zmniejszenia prawdopodobieństwa ich ponownego wystąpienia.

Polityka ta będzie aktualizowana, w szczególności w związku ze zmianą charakteru i wielkością przedsiębiorstwa oraz zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi statutami, przepisami, kodeksami postępowania i późniejszymi przepisami. Aby to zagwarantować, polityka i sposób jej działania będą poddawane corocznemu przeglądowi, dzięki czemu pracownicy będą mogli zapoznać się ze wszystkimi zmianami. AA Euro Recruitment Group będzie stosować procedury komunikacji pomiędzy wszystkimi grupami pracowniczymi w kwestiach BHP.